Zelená domácnostiam

Domovská stránka

Naša spoločnosť je odborne a technicky spôsobilá a máme uzavretú zmluvu so Slovenskou

inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Poskytneme Vám pomoc pri získaní dotácie .

Tepelné čerpadlá MITSUBISHI  a GREE  sú zaradené v zozname produktov, na ktoré je možné žiadať dotáciu.Žiadosť o poukážku

Žiadosti o poukážku  je možné podávať na  https://zelenadomacnostiam.sk/ziadosti-o-poukazku/.

Návod ako vyplniť žiadosť nájdete na https://zelenadomacnostiam.sk/ako-na-to/ako-vyplnit-ziadost/


Základné podmienky podpory pre rodinné domy:

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Základné podmienky podpory pre bytové domy:

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku je

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami.


Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia

Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov

Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch( klimatizácia), ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému!

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.

Naďalej bude platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia.


Vypočítajte si hodnotu poukážky

Orientačný výpočet predpokladanej maximálnej hodnoty poukážky

 1. Vyberte okres podľa miesta inštalácie.
 2. Vyberte obec podľa toho, kde sa miesto inštalácie nachádza. Pokiaľ sa obec nachádza v oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), predpokladaná hodnota bude automaticky navýšená o 15%.
 3. Vyberte požadovaný druh zariadenia.
 4. Uveďte požadovaný, zhotoviteľom navrhovaný, výkon vybraného zariadenia.
 5. V prípade inštalácie fotovoltických panelov uveďte aj spotrebu elektriny za rok, podľa poslednej vyúčtovacej faktúry. V prípade fakturácie energie v kratších intervaloch, vychádzajte zo súčtu 12-tich mesiacov.
 6. V prípade, že inštaláciou bezemisného zariadenia (slnečný kolektor, fotovoltický panel, tepelné čerpadlo alebo veterná turbína) ukončíte používanie tuhého paliva a ste schopný to preukázať aj fotodokumentáciou, potvrďte zvýhodnenie výberom „áno“.
 7. Inštalácia v oblasti ORKO sa zobrazuje automaticky, na základe zadanej  obce.
 8. V rámci údajov o hodnote poukážky sa vám zobrazí sadzba, podporiteľný výkon a aj predpokladaná maximálna hodnota poukážky.

kalkulačka-výpočet hodnoty poukážky

Manual-Ako-vy-pocitat-predpokladanu-maximalnu-hodnotu-poukazky


Postup pri vybavovaní poukážky

schéma

 

Viac informácii ako postupovať nájdete nahttps://zelenadomacnostiam.sk/ako-na-to/


Časté otázky:

Môžem nainštalovať zariadenie už pred vydaním poukážky?

Áno, v súlade s aktuálnymi podmienkami projektu je možné inštaláciu zrealizovať už pred vydaním poukážky, avšak najskôr od 30.10.2023, kedy boli po prvý raz zverejnené všeobecné podmienky nového projektu a zároveň bola otvorená registrácia zhotoviteľov. Dôvodom tejto zásadnej zmeny bola snaha čo najskôr pokračovať v podpore zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Môže domácnosť využiť príspevok z programu Obnov dom a zároveň z projektu Zelená domácnostiam?

Poukážku z projektu Zelená domácnostiam je možné využiť len na zariadenie, ktoré nebolo podporené z projektu Obnov dom. Informácie o možnostiach, ako kombinovať podporu, sú uvedené na webovej stránke programu Obnov dom .

Môže si domácnosť kúpiť a svojpomocne nainštalovať zariadenie?

Nie, kúpu a inštaláciu zariadenia v rámci projektu Zelená domácnostiam musí realizovať zhotoviteľ, ktorý má v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky so SIEA podpísanú zmluvu.

Môže domácnosť získať príspevok aj na rekreačnú chatu prípadne rekreačný dom?

Áno, v prípade že je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva inak, ako rodinný dom, napríklad rekreačný dom, chata alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie a bude preukázané, že v nehnuteľnosti má trvalý pobyt minimálne jedna osoba domácnosti. Domácnosť to môže preukázať dokladom o trvalom pobyte alebo kópiou občianskeho preukazu, ak miesto trvalého pobytu nevyplýva z overovacej doložky na Zmluve o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Môže domácnosť získať dotáciu aj samostatne na byt v bytovom dome?

Nie, z projektu Zelená domácnostiam je poskytovaný príspevok pre bytový dom ako celok, nie pre samostatný byt v bytovom dome.

Viac informácii o projekte sa dozviete na https://zelenadomacnostiam.sk/

Viac informácii o výbere tepelného čerpadla nájdete nahttps://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/ako-vybrat-tepelne-cerpadlo/


Viac informácii o novej zelenej domácnosti nájdete nahttps://zelenadomacnostiam.sk/uzitocne-informacie/navody-a-prezentacie/