Obnov Dom


Obnov Dom

Obnov dom

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou.

 Oprávneným žiadateľom je:

Za žiadateľa sú považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu (ďalej RD)

Spoluvlastník rodinného domu, ktorý predkladá žiadosť, je pre účely výzvy označený ako hlavný žiadateľ

O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá:

 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy.

  Pri štandardnej skupine žiadateľov je podmienka splnená, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov RD má v RD trvalý pobyt.

  Pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory je podmienka splnená, ak trvalý pobyt v RD má hlavný žiadateľ, ktorý zároveň

  • má v osobnej starostlivosti dieťa (osobu mladšiu ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy,
  • žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, pričom aspoň štyri deti musia mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy.
 • Je spôsobilá na právne úkony.
 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu.
 • Nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.
 • Nie je voči nej vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku.
 • Je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.


Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
 • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
 • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
 • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Ak ste začali s obnovou domu ešte pred spustením týchto výziev, akceptované budú stavebné práce, tovary a služby súvisiace s obnovou objednané najskôr 1.februára 2020.

Skupina opatrení A. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny
Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny
Výmena otvorových konštrukcií
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
Zateplenie podlahy na teréne

 

Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie
Tepelné čerpadlo
vzduch-voda950 EUR/kW, maximálne 11 400 EUR  len tepelné čerpadlá značky Mitsubishi
vzduch-vzduch( klimatizačné zariadenie)–  420 EUR/kW, maximálne 5 040 EUR V prípade single dopojení zariadenia musí spĺňať minimálne energetickú triedu A+ (SCOP min. 4,0), a v prípade multi dopojení energetickú triedu A (SCOP min. 3,5), pričom nominálny tepelný výkon je 12kW.
Rekuperácia
decentrálny (lokálny) – riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 3 000 EUR
centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 6 395 EUR

Žiadosť p poskytnutie príspevku môžete vyplniť na https://obnovdom.sk/formular.php.

Viac informácii o programe Obnov Dom sa dozviete na https://obnovdom.sk/ .
Rekonštrukcia rodinného domu