Obnov Dom


Obnov Dom

Obnov dom

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou.

Intenzita pomoci je 75% z celkových oprávnených výdavkov,
do výšky 15.000 Eur. Ak však žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60%, má nárok na bonus vo výške 4000 Eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19 000 Eur

 
Oprávneným žiadateľom je:

Za žiadateľa sú považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu (ďalej RD)

Spoluvlastník rodinného domu, ktorý predkladá žiadosť, je pre účely výzvy označený ako hlavný žiadateľ

O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá:

 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Je spôsobilá na právne úkony.
 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu.
 • Nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Doklady potrebné k vyplneniu žiadosti:

 • Jednoduchý formulár – žiadatelia nebudú musieť vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia
 • K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby
 • Potvrdenie o veku stavby môže byť jeden z týchto 3 dokladov:
  • kolaudačné rozhodnutie
  • znalecký posudok o veku stavby
  • alebo potvrdenie od mestského/obecného úradu o veku stavby

RD  na obnovu ktorého majú byť poskytnuté finančné prostriedky mechanizmu,
musí spĺňať tieto podmienky:
1. Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
2. Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“, t.j. má maximálne tri
bytové jednotky.
3. Bol postavený pred rokom 2013


Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
 • Výška oprávnených výdavkov na skupinu A musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov!
 • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.

Ak ste začali s obnovou domu ešte pred spustením týchto výziev, akceptované budú stavebné práce, tovary a služby súvisiace s obnovou objednané najskôr 1.februára 2020.

Skupina opatrení A. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny
Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny
Výmena otvorových konštrukcií
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
Zateplenie podlahy na teréne

 

Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie
Tepelné čerpadlo
vzduch-voda(tepelné čerpadlo)1092,50/1kW, maximálne 11 400 EUR  len tepelné čerpadlá zaregistrované v programe zelená domácnostiam

vzduch-vzduch( klimatizačné zariadenie)–  483EUR/1kW, maximálne 5 796 EUR V prípade single dopojení zariadenia musí spĺňať minimálne energetickú triedu A+ (SCOP min. 4,0), a v prípade multi dopojení energetickú triedu A (SCOP min. 3,5), pričom nominálny tepelný výkon je 12kW.
Rekuperácia
decentrálny (lokálny) – riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 3 450 EUR
centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 7354,25 EUR

Viac informácii o programe Obnov Dom sa dozviete na https://obnovdom.sk/ .

Regionálna kancelária Žilina:

Dolný Val 178/20, 010 01 Žilina navigovať

Kontaktovať nás môžete na tel. čísle: 0907 180 136, alebo mailom na: obnovdom-za@sazp.sk

 

proces žiadosti 1

dotácia na tepelné čerpadlo 1
Rekonštrukcia rodinného domu